FKBos logo

Stadgar

Stadgarna för föreningen FKBo antogs 1990

Stadgarna ändrade 2024 (ändring §6, §8)

Stadgarna ändrade 2018 (ändring §2, §4, §5, §6, §10, §16)

Stadgarna ändrade 2015 (föreningsnamnet FKBo i §1)

Stadgarna ändrade 2007 (ändring §7)

 1. Föreningens namn är Föreningen Kommunal Bostadsanpassning.

 2. Föreningen har till uppgift att verka för kompetensuppbyggnad inom verksamheten för handläggningen av bostadsanpassningsbidrag.

 3. Föreningen ska ej bedriva facklig eller politisk verksamhet.

 4. Till medlem i föreningen kan antas person, som i den kommunala förvaltningen arbetar med frågor om bostadsanpassning. Till medlem i föreningen kan antas person, anställd inom kommunal förvaltning som handlägger bostadsanpassningsbidrag eller som arbetar där handläggning av bostadsanpassningsbidrag utövas. När dessa förutsättningar för medlemskapet upphör, så upphör även rätten till att vara medlem.

 5. Ansökan om medlemskap i föreningen ställs till styrelsen. Styrelsen fattar beslut om medlemskap. Styrelsen fattar beslut om uteslutning på grund av att förutsättningarna för medlemskap har upphört.

 6. Varje medlem ska till föreningen erlägga fastställd årsavgift senast vid mars månads utgång.

 7. Medlem, som motarbetar föreningens syfte, kan uteslutas ur föreningen. Förslag om uteslutning ska av styrelsen framläggas på föreningsmöte och ska av föreningen avgöras genom sluten omröstning.

  För antagande av sådant förslag erfordras att minst tre fjärdedelar, dock minst 10, av de röstande stöder förslaget.

  Medlem, som utesluts ur föreningen, äger ej rätt att återfå erlagda avgifter.

 8. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om högst nio personer bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör jämte ledamöter.

 9. Styrelsen är beslutsför, då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande vid sammanträdet biträder.

 10. Föreningens firma tecknas var för sig av ordföranden, vice ordföranden och kassören.

 11. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden mellan årsmötena. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31 december. Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Räkenskapshandlingarna ska stå till revisorernas förfogande senast den 1 februari. Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senaste 1 mars.

 12. Valberedningen väljs vid årsmötet och skall vid nästa ordinarie årsmöte framlägga förslag till de val som skall förrättas vid detta årsmöte.

 13. Ordinarie årsmöte ska hållas senast under maj månad, på dag och plats som styrelsen fastställer.

 14. Kallelse till årsmötet tillställes medlemmarna genom styrelsens försorg minst tre veckor före årsmötet. Sådan kallelse ska innehålla dagordning för årsmötet samt valberedningens förslag.

 15. För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fordras beslut av minst två årsmöten. Beslutet biträdes av minst två tredjedelar av de närvarande.

 16. Vid föreningens upplösning ska befintliga tillgångar användas för ändamål som årsmötet bestämmer.